دوشنبه 25 تیر 1403 - 10:23

صبور و مقاوم باشیم

 

اگر تاریخ بخوانیم…

هرکس که تاریخ می خواند

ناامیدی از دلش پر می کشد

چون در می یابد که چیزی ثابت نمی ماند

شرایط مدام درحال تغییر است

یک روز به نفع اوست؛ یک روز علیه او

هم چنان که قرآن کریم فرموده:

و تِلکَ الایَّامُ نُداولها بَیْنَ النَّاسِ

یعنی: ما روزهای شکست و پیروزی را در میان مردم جا به جا می کنیم

ثروتمندان، روزی فقیر یا اندوهگین می شوند

و فقرا، روزی ثروتمند یا خوشحال می شوند!

ضعیفان قوی یا راضی می شوند

و قدرتمندان، ضعیف یا ناراضی می گردند

فردستان یا فرودستانی هم ممکن است …

جایشان با هم عوض شود

چرخ فلک می چرخد و زندگی باز نمی ایستد

و حادثه ها متوقف نمی شوند

غم ماندگار نیست

شادی هم ماندگار نیست

پس در این شرایط بی ثبات، با ثبات بمانیم

صبور و مقاوم باشیم…

و خود را گم نکنیم!

و به ریسمان خدا چنگ بزنیم